List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Powództwo do sądu powszechnego (pozew)

[miejscowość, data|

Do*

Sądu

Wydział Cywilny

w

Powód:

[imię i nazwisko osoby niezadowolonej z wysokości przyznanego odszkodowania!

[adres powoda]

Pozwany:

joznaczenie organu, który wydal decyzję w sprawie odszkodowania!

Wartość przedmiotu sporu:

[określenie wysokości żądanego odszkodowania I

Pozew
o odszkodowanie w kwocie

Wnoszę o:

1) zasądzenie od pozwanego na moją rzecz kwoty

IpodaC określoną powyżej wrartość przedmiotu sporul

2) zasądzenie od pozwanego na moją rzecz kosztów procesu według norm przypisanych.

Ponadto wnoszę o:

3)przeprowadzenie rozprawy także w mojej nieobecności

4)przeprowadzenie rozprawy z opinii biegłego - specjalisty w dziedzinie

[imię i nazwisko biegłego)

zam. w ul

Uzasadnienie

Ipodpis powodal

Załączniki:

*Sądu rejonowego lub wojewódzkiego, zależnie od wartości przedmiotu sporu (sąd rejonowy

do 15 000 zł).


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.