List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Pozew o świadczenie pieniężne

Lubliniec, dnia 25 marca 1999 r. Do Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Lublińcu

Powód: Albin Szafraniec, kierowca, zam. w Lublińcu, ul. Łąkowa 2. Pozwany: Stefan Kalka, właściciel warsztatu mechanicznego, zam. w Lublińcu, ul. Kwiatowa 31. Wartość przedmiotu sporu: 2500 zl

POZEW o zapłatę 2500 zł Wnoszę o:

1)zasądzenie od pozwanego Stefana Kałki, na moją rzecz, kwoty 2500 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 15 grudnia 1998 r. do dnia zapłaty;

2)zasądzenie od pozwanego, na moją rzecz, kosztów procesu według norm przypisanych;

             3)nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. Ponadto wnoszę o;

4)przeprowadzenie rozprawy także w mojej nieobecności;

5)wezwanie na sprawę świadków:

a)Stefana Kapałę, zam. w Lublińcu, ul. Dworcowa 8 m. 3,

b)Franciszka Chrobaka, zam. w Lublińcu, ul. Kwiatowa 6 m. 11.

Uzasadnienie

Dnia 1 grudnia 1998 r. nabyłem od pozwanego używany motocykl rajdowy za kwotę 2500 zł. Już w czasie pierwszej próbnej jazdy tym motocyklem można było wyczuć charakterystyczne szarpnięcia. Pozwany, kiedy zwróciłem mu na to uwagę, zapewniał mnie, że jest to drobna usterka, łatwa do usunięcia, i zobowiązał się do tego.

Dowód: świadek Stefan Kapała - adres jak wyżej.

Dnia 8 grudnia 1998 r. odebrałem motocykl, rzekomo naprawiony przez pozwanego. Jeździłem nim 3 dni. W następnych dniach wystąpiły ponownie wspomniane szarpnięcia. Dlatego dnia 15 grud­nia 1998 r. odstawiłem motocykl do warsztatu pozwanego i zażądałem zwrotu ceny kupna. Pozwany jednak pieniędzy nie zwrócił, obiecując, że uczyni to w pierwszej dekadzie stycznia 1999 r.

Dowód: świadek Franciszek Chrobak - adres jak wyżej.

Ponieważ pozwany nie zwrócił mi pieniędzy w tym terminie, wezwałem go do ich zwrotu listem poleconym dnia 20 stycznia 1999 r. Wezwanie to ponowiłem dnia 15 marca 1999 r.

Dowód: kserokopie wezwań do zapłaty z dnia 20 stycznia i 15 marca 1999 r.

Wezwania te okazały się jednak bezskuteczne. Dlatego uważam wniesienie pozwu za konieczne.

Ze względu na porę roku chciałbym możliwie szybko nabyć inny motocykl i do tego są mi po­trzebne pieniądze, których pozwany nie chce mi zwrócić. Tym uzasadniam wniosek o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

Albin Szafraniec Załączniki:

1)kserokopie listów z dnia 20 stycznia i 15 marca 1999 r.,

2)odpis pozwu.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.