List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 28 grudnia 1999 r.

Do

Sądu Rejonowego

Wydział Cywilny

w Nowym Dworze Mazowieckim

Powód: Antoni Piaskowski, zam. w Nowym Dworze Mazowieckim,

ul. Scaleniowa 9 m. 68.

Pozwana: Wspólnota Mieszkaniowa ,Wspólne Dobro", Nowy Dwór Mazowiecki,

ul. Scaleniowa 9.

POZEW o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Wnoszę o:

1)uchylenie uchwały z dnia 26 listopada 1999 r. nr 19/99 Wspólnoty Mieszkaniowej „Wspól­ne Dobro" w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Scaleniowa 9;

2)zasądzenie od pozwanej Wspólnoty na rzecz powoda kosztów procesu według norm przy­pisanych.

Ponadto wnoszę O:

             3)przeprowadzenie rozprawy także w nieobecności powoda;

             4)wezwanie na świadków:

 

              a)Teodora Ponimskiego, zam. w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Scaleniowa 9 m. 1,

b)Czesławę Franciszkę Szkotulnicką, zam. w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Scaleniowa 9 m. 3.

Uzasadnienie

Jestem właścicielem wyodrębnionego lokalu nr 68 w domu przy ul. Scaleniowej 9 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dowód: odpis z księgi wieczystej KW nr 7863.

Uchwałą z dnia 26 listopada 1999 r., nr 19/99 Wspólnota Mieszkaniowa wymienionej nieruchomości pod nazwą „Wspólne Dobro" wyraziła zgodę na dokonanie podziału nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym wyodrębniono własność 14 lokali mieszkaniowych z po­mieszczeniami przynależnymi.

Dowód: odpis uchwały z dnia 26 listopada 1999 r, nr 19/99.

Z treści uchwały wynika, że nieruchomość o powierzchni 600 m2, mająca być wydzieloną, zostanie wynajęta Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „Złom" - Spółka z o.o. za zapłatą czynszu w wysokości 2500 zł rocznie. Uzyskane z tego dochody mają być przeznaczone na urządzenie bardziej dogodnego dojazdu do nieruchomości oraz jej ogrodzenie. Uchwała ta pozostaje w sprzeczności z treścią umowy o ustanowienie odrębnej własności lokali.

Dowód: wypis aktu notarialnego z dnia 9 stycznia 1998 r, rep. A 13/98.

Część nieruchomości od strony ul. Jakubickiej, i bezpośrednio do tej ulicy przylegającej, miała - po odpowiednim zagospodarowaniu (nasadzenie drzew i krzewów) - stanowić pas ochronny i izolacyjny od ruchliwej jezdni, jaką jest ul. .lakubicka.

Dowód: zeznania świadków Teodora Ponimskiego i Czesławy Franciszki Szkotulnickiej (adresy w pozwie).

Według poczynionych przeze mnie ustaleń Spółka z o.o. „Złom" zajmuje się gromadzeniem i przerobem surowców wtórnych.

Dowód: prospekt reklamowy tejże Spółki.

Prowadzenie tego rodzaju działalności w sąsiedztwie domu mieszkalnego spowoduje uciążliwość dla ogółu mieszkańców. Pozbawi ich możliwości korzystania ze wspólnej nieruchomości.

Niezależnie od tego zarzucam wadliwości popełnione w zbieraniu głosów, a polegające na tym. że w odniesieniu do lokalu nr 5, który stanowi wspólność 3 osób, głos odebrano tylko od jednego ze współwłaścicieli. Taki zarzut dotyczy także lokalu nr 10. który po śmierci właściciela ma nie uregulowany stan prawny. W odniesieniu do obu lokali głosy w drodze indywidualnego ich zbierania zostały odebrane tylko od jednej osoby aktualnie przebywającej w każdym z tych lokali. Nie można zatem przyjąć, że głosy właścicieli lokalu nr 5 i 10 padły za uchwałą, co może mieć wpływ na ustalony wynik głosowania. W tym stanie rzeczy żądanie pozwu jest uzasadnione.

Antoni Piaskowski

Załączniki:

1)odpis pozwu,

2)dowód zapłaty wpisu,

3)odpis uchwały,

4)wypis aktu notarialnego,

prospekt reklamowy.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.