List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Pozew o wydaniu ruchomości

Orzesze, dnia 15 lipca 1999 r.

Do

Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Mikołowie

Powód: Józef Kawalec, rolnik, zam. w Orzeszu, ul. Dworcowa 38, reprez. przez adw. Henryka Matwieja, członka Zespołu Adwokackiego nr 2 w Mikołowie. Po/wany. Mikołaj Grabiec, rolnik, zam. w Orzeszu, ul. Dworcowa 47.

Wartość przedmiotu sporu: 3000 zł

POZEW o wydanie przyczepy W imieniu powoda, którego pełnomocnictwo załączam, wnoszę o:

1) nakazanie pozwanemu Mikołajowi Grabcowi, by wydał powodowi Józefowi Kawalcowi
przyczepę oznaczoną numerem fabrycznym P-3289;

             2)zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przypisanych. Ponadto wnoszę o: j

             3)przeprowadzenie rozprawy także w nieobecności powoda; j

             4)nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności;

             5)wezwanie świadków:

             a)Antoniego Mierzwę, zam. w Orzeszu, ul. Mikołowska 7,

             b)Franciszka Żmudę, zam. w Orzeszu, ul. Katowicka 39.

Uzasadnienie Strony są ze sobą spowinowacone. We wrześniu 1998 r. powód użyczył pozwanemu przyczepy do przewozu płodów rolnych, przy czym pozwany miał ją zwrócić najpóźniej w listopadzie 1998 r. Dowód: świadek Antoni Mierzwa - adres jak wyżej.

Mimo upływu tego terminu pozwany dotychczas przyczepy nie zwrócił. Na ponaglenia po­woda pozwany nie reaguje, wyznaczając ciągle nowe daty zwrotu przyczepy. Dowód: świadek Franciszek Żmuda - adres jak wyżej. Pozwany nie zwrócił też przyczepy mimo pisemnego wezwania. Dowód: odpis wezwania z dnia 10 maja 1999 r. W tym stanie rzeczy pozew jest konieczny i uzasadniony.

Henryk Matmę] (adwokat) Załączniki:

1)pełnomocnictwo,

2)odpis pisma z dnia 10 maja 1999 r.

3)odpis pozwu i załącznika.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.