List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Pozew w postępowaniu nakazowym

Opole, dnia 15 czerwca 1999 r.

Do

Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Opolu

Powód: Władysław Groński, inżynier, zam. w Krapkowicach,

ul. Stroma 9 m. 3.

Poznany: Anatol Wawrzyński, inżynier, zam. w Opolu, ul. Bytomska 28 m. 7.

Wartość przedmiotu sporu: 2000 zl

POZEW w postępowaniu nakazowym

Wnoszę o:

1)orzeczenie nakazem zapłaty, że pozwany Anatol Wawrzyński obowiązany jest mi zapłacić kwotę 2000 zł (dwa tysiące złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 1 stycznia 1999 r. oraz kosztami postępowania nakazowego według norm przypisanych - w ciągu tygodnia od doręczenia nakazu;

2)wyznaczenie - w razie wniesienia przez pozwanego zarzutów w tym terminie - rozprawy i orzeczenie wyrokiem, że Sąd utrzymuje nakaz zapłaty w mocy i zasądza od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu według norm przypisanych.

Ponadto wnoszę o przeprowadzenie rozprawy także w mojej nieobecności.

Uzasadnienie

Jestem w posiadania pokwitowania wystawionego przez pozwanego Anatola Wawrzyńskie­go w Opolu w dniu 25 września 1998 r., z jego podpisem notarialnie poświadczonym, opiewającego na kwotę 2000 zł. Kwotę tę pozwany zobowiązał się zwrócić mi do dnia 31 grudnia 1998 r.

Dowód: pokwitowanie w oryginale, załączone do pozwu.

Pozwany nie zwrócił mi dłużnej kwoty w terminie. Nie reaguje też na moje wezwania do zwrotu pieniędzy.

W tym stanie rzeczy pozew jest uzasadniony.

adystaw Groński

Załączniki:

1)pokwitowanie,

2)odpis pozwu.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.