List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Pozew w postępowaniu upominawczym

Częstochowa, dnia 15 czerwca 1999 r.

Do

Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Częstochowie

Powódka: Ewa Bojarska, nauczycielka, zam. w Częstochowie, ul. Ogrodowa 2. Pozwana: Katarzyna Kurzawa, nauczycielka, zam. w Częstochowie, ul. Marynarska 76.

POZEW w postępowaniu upominawczym o zapłatę kwoty 300 zł

Wnoszę o:

1) wydanie przeciwko pozwanej nakazu zapłaty i zobowiązanie jej do zapłaty powódce w cią­
gu dwóch tygodni od doręczenia nakazu kwoty 300 zł z ustawowymi odsetkami od dnia
30 listopada 1998 r. wraz z przewidzianymi kosztami.

Gdyby pozwana wniosła sprzeciw, wnoszę o:

2)zasądzenie przez Sąd Rejonowy wyrokiem od pozwanej na moją rzecz kwoty 300 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 30 listopada 1998 r.;

             3)zasądzenie od pozwanej na moją rzecz kosztów procesu według norm przypisanych;

            4)przeprowadzenie rozprawy także w mojej nieobecności.

Uzasadnienie

Dnia 20 października 1995 r. udzieliłam pozwanej pożyczki w wysokości 300 zł. Zwrot pożyczonej kwoty powinien nastąpić do dnia 30 listopada 1998 r.

Dowód: przesłuchanie stron.

Pozwana dotychczas nie zwróciła mi dłużnej kwoty. Nie reaguje też na wezwanie do zwrotu długu.

Dowód: przesłuchanie stron.

Dlatego też żądanie pozwu jest w pełni uzasadnione.

Ewa Bojarska

Załącznik: odpis pozwu.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.