List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Wniosek o zabezpieczenie dowodu

Chorzów, dnia 14 maja 1999 r.

Do

Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Chorzowie

Powód: Jan Brudziński, zam. w Chorzowie, ul. Kolejowa 5 m. 3, reprez.

przez adw. Jana Kowalskiego, członka Zespołu Adwokackiego nr 2

w Chorzowie, ul. Korfantego 37.

Pozwani: 1) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Inspektorat w Chorzowie,

2) Jerzy Biela, zam. w Świętochłowicach, ul. Zielona 28 m. 7.

WNIOSEK POWODA o zabezpieczenie dowodu W imieniu powoda, którego pełnomocnictwo załączam, wnoszę o: 1) przeprowadzenie -w trybie zabezpieczenia - dowodu z zeznań świadka Krzysztofa Nawrota, przebywającego w Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Katowicach, ul. Janasa 8, na okoliczność, że pozwany Jerzy Biela spowodował wypadek komunikacyjny w dniu 15 grudnia 1998 r. w Chorzowie, w wyniku czego rozbity został samochód powoda marki „Polonez-Caro", 2) zawiadomienie stron o terminie przeprowadzenia tego dowodu.

Uzasadnienie

W dniu 15 grudnia 1998 r. doszło do zderzenia pojazdów - samochodów pozwanego Jerzego Bieli i powoda. Do zderzenia pojazdów doszło z wyłącznej winy pozwanego Jerzego Bieli, który w chwili wypadku był w stanie nietrzeźwości i prowadził samochód z nadmierną szybkością.

Świadkiem zderzenia samochodów był Krzysztof Nawrot, który w chwili wypadku siedział obok powoda. Potwierdzi on okoliczności związane z wypadkiem.

Krzysztof Nawrot doznał w wypadku bardzo poważnych obrażeń ciała. Jest on obecnie leczony w Klinice Akademii Medycznej w Katowicach. Leczenie to, według informacji uzyskanych od ordynatora Oddziału Ortopedycznego w tejże Klinice, potrwa około 9 miesięcy. Uniemożliwi to przesłuchanie tego świadka przed sądem w najbliższych miesiącach, a ponieważ trwa zagrożenie dla jego życia, nie można wykluczyć tego, że przeprowadzenie dowodu z zeznań Krzysztofa Nawrota stanie się niemożliwe. Chciałbym podkreślić, że dowód z zeznań tego świadka będzie miał istotne znaczenie dla wyniku rozstrzygnięcia o żądaniu powoda, o które zamierzam wystąpić w najbliższych dniach do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Konieczne zatem jest jak najszybsze przeprowadzenie dowodu z zeznań Krzysztofa Nawrota w trybie zabezpieczenia dowodu.

Jan Kowalski (adwokat) Załączniki:

1)pełnomocnictwo,

2)odpis wniosku.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.