List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Zarzuty przeciwko nakazowi zapłaty w postępowaniu nakazowym

Opole, dnia 10 lipca 1999 r.

Do

Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Opolu

Powód: Władysław Groński, inżynier, zam. w Krapkowicach,

ul. Stroma 9 m. 3.

Pozwany: Anatol Wawrzyński, inżynier, zam. w Opolu, ul. Bytomska 28 m. 7.

Sygn. akt N 31/99

Wartość przedmiotu sporu: 2000 zł

ZARZUTY

pozwanego Anatola Wawrzyńskiego przeciwko nakazowi zapłaty

Zgłaszam zarzuty przeciwko nakazowi zapłaty Sądu Rejonowego z dnia 1 lipca 1999 r., doręczonego mi w dniu 5 lipca 1999 r., i nakazującego mi zapłatę powodowi Władysławowi Groń­skiemu kwoty 2000 zł z odsetkami oraz z kosztami procesu, z wnioskiem o:

uchylenie nakazu zapłaty;

oddalenie powództwa;

przyznanie mi od powoda kosztów procesu według norm przypisanych. Jednocześnie wnoszę o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty.

Uzasadnienie

Przyznaję, że pożyczyłem od powoda kwotę 2000 zł, co potwierdziłem w przedstawionym przez niego pokwitowaniu. Termin zwrotu pożyczonej kwoty jednak został zmieniony w ten sposób, że zwrot pożyczki miał nastąpić do dnia 31 października 1999 r., co powód w pozwie przemilczał.

Dowód: świadek Magdalena Wawrzyńska, zam. w Opolu, ul. Ozimska 26.

W tej sytuacji żądanie powoda jest przedwczesne. Z tych względów uzasadnione są wnioski przytoczone powyżej.

Anatol Wawrzyński

Załącznik: odpis zarzutów.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.