List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Zażalenie powoda na postanowienie sadu i instancji odmawiające zwolnienia od kosztów sadowych


Gdańsk, dnia 17 lutego 1999 r.

Do

Sądu Apelacyjnego

w Gdańsku

za pośrednictwem

Sądu Okręgowego

w Gdańsku

Powód: ubezwłasnowolniony całkowicie Antoni Krzywicki, reprez. przez opie­kuna Zbigniewa Kołcza. Pozwany: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. - Inspektorat w Wejherowie.

Sygn. akt. IC 2400/96 o zapłatę: 20 000 zł

ZAŻALENIE POWODA na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 10 stycznia 1999 r. odmawiające

zwolnienia od kosztów sądowych

Działając w imieniu całkowicie ubezwłasnowolnionego powoda Anatola Krzywickiego zaskar­żam w całości powyższe postanowienie, doręczone mi w dniu 15 lutego 1999 r., i wnoszę o: uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy w zakresie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie

Powód, ubezwłasnowolniony całkowicie, dochodzi pozwem kwoty 20 000 zł w związku z wypadkiem komunikacyjnym, w wyniku którego utracił całkowicie zdolność do samodzielnego po­ruszania się, przez co zmuszony jest korzystać z pomocy innych osób. Na uzasadnienie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powód podał, że pobiera rentę inwalidzką w kwocie 480 zł, wobec tego nie może ponieść wpisu od pozwu w kwocie 1500 zł.

Oddalając wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych Sąd Okręgowy stwierdził, że powód - mając zamiar wytoczyć powództwo o odszkodowanie - powinien był poczynić odpowiednie oszczędności na pokrycie wpisu od pozwu, wydatków na biegłego itp. Podniósł też, że powód zamieszkuje razem ze swym - przez sąd ustanowionym - opiekunem, a wobec tego tenże opiekun powinien wyłożyć za powoda niezbędne koszty procesu.

Uważam, że stanowisko Sądu Okręgowego nie da się niczym usprawiedliwić. Pobierana przez powoda renta jest na granicy minimum socjalnego. Sąd Okręgowy nie dostrzega, że powód jest po bardzo ciężkim wypadku komunikacyjnym, a wobec tego konieczne jest jego specjalne odżywianie i zakup różnych lekarstw i środków do kąpieli leczniczych, smarowania itp., obecnie pełnopłatnych. Pomija też Sąd I instancji stałe zwyżki cen artykułów spożywczych, opału i energii elektrycznej. Przy takich wydatkach powód nie jest w stanie poczynić jakichkolwiek oszczędności. Zupełnie chybione jest stanowisko, że będąc opiekunem powoda mam za niego wykładać koszty procesu w niniejszym sporze.

Wszystko to upoważnia mnie do stwierdzenia, że zaskarżone postanowienie stanowi rażące pogwałcenie art. 113 § 1 k.p.c, według którego zwolnienia od kosztów sądowych domagać się może osoba fizyczna, która nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wprawdzie powód nie ma rodziny i nikogo na utrzymaniu, lecz pobierana przez niego renta nie wystarcza na pokrycie jego niezbędnych wydatków. Pragnę też zaznaczyć, że brak jest przepisu, który zobowiązywałby opiekuna ustanowionego przez sąd dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie do pokrywania za nią kosztów sądowych.

Wobec tego, że Sąd Okręgowy oddalił bezzasadnie wniosek powoda o zwolnienie od kosztów sądowych, zażalenie i wstępny jego wniosek są konieczne i uzasadnione.

Zbigniew Kołcz (opiekun powoda)


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.