List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Zgłoszeme do rejestru handlowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Warszawa, dnia 21 marca 1999 r.
Do
Sądu Rejonowego
dla m. st. Warszawy
Wydział XVI Gospodarczy-Rejestrowy
w Warszawie
Wnioskodawca: Zarząd Spółki pod firmą „Ling" - Spółka z ograniczoną odpo­wiedzialnością w osobach: 1) Piotr Łącki, zam. w Otwocku, ul. Wiślana 5 m. 4,
Marek Obrębski, zam. w Warszawie, ul. Schillera 10 m. 2,
Janusz Nowak, zam. w Warszawie, ul. Górskiego 10 m. 18.
WNIOSEK o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru handlowego
Stosownie do art. 165 k.h. Zarząd Spółki pod firmą „Ling" - Spotka z ograniczoną odpowie­dzialnością zgłasza zawiązanie tej Spółki i wnosi o wpisanie jej do rejestru handlowego. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa, ul. Chmielna 10. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie:
działalności w zakresie prac wdrożeniowo-innowacyjnych, projektowych i ekspertyz we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej,
robót remontowo-budowlanych, montażowych i mechanicznych,
robót sanitarnych i elektrycznych, drogowych i ziemnych,
produkcji na potrzeby budownictwa przemysłu,
-    działalności usługowej i produkcyjnej w zakresie rzemiosł różnych i prac artystycznych.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 000 (dziesięć tysięcy) zt i dzieli się na 20 równych udzia­
łów po 500 zł każdy. Wspólnicy mogą mieć więcej niż jeden udział.
Zarząd Spółki jest wieloosobowy. W skład pierwszego Zarządu zostali wybrani: Piotr Lac­ki - Prezes Zarządu, Marek Obrębski i Janusz Nowak - członkowie Zarządu. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywa­nia w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Umowa Spółki została zawarta w formie aktu notarialnego dnia 12 marca 1999 r. w Kance­larii Notarialnej notariusz Barbary Brzozdowskiej w Warszawie, ul. Jasna 1 - nr rep. A 2159/99.
Piotr Łącki, Marek Obrębski, Janusz Nowak Załączniki:
1)umowa Spółki,
2)oświadczenie Zarządu o wpłaceniu kapitału zakładowego,
3)lista wspólników,
4)wzory podpisów członków Zarządu uwierzytelnione notarialnie,
5)wniesienie przewidzianych opłat sądowych.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.