List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Zgłoszenie do rejestru handlowego spółki jawnej

Warszawa, dnia 12 marca 1999 r.

Do

Sądu Rejonowego

dla m. st. Warszawy

Wydział XVI Gospodarczy-Rejestrowy

w Warszawie

Wnioskodawca: 1) Andrzej Janik, zam. w Warszawie, ul. Jesienna 2, 2) Jan Kowalski, zam. w Warszawie, ul. Wilcza 5 m.2.

WNIOSEK o wpisanie do rejestru handlowego spółki jawnej

Załączoną umową z dnia 3 marca 1999 r. została zawarta umowa spółki jawnej pod firmą „Wytwórnia Wód Gazowanych: A. Janik i Spółka" z siedzibą w Warszawie, ul. Terespolska 58.

Wspólnikami są: Andrzej Janik i Jan Kowalski.

Uprawnieni do reprezentowania Spółki są wspólnicy: Andrzej Janik i Jan Kowalski, którzy reprezentują Spółkę łącznie. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja oraz handel detaliczny i hurtowy wód gazowanych.

Andrzej Janik Jan Kowalski

Załączniki:

1)umowa spółki,

2)wzory podpisów wspólników uwierzytelnione notarialnie,

3)dowód uiszczenia wpisu sądowego.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.