List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Podanie o stwierdzenie nadpłaty podatku i jej zwrot

Antoni Rolski Włocławek, 12.03.1999 r.

ul. Wiatraczna 12 m.l 87-800 Włocławek NIP 512-23-11-926

Do

Urzędu Skarbowego

we Włocławku

PODANIE

Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa proszę o:

1)stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998 r. w kwocie 521,20 zł w związku z nienależytym pobraniem ode mnie powyższej kwoty przez płatnika Przedsiębiorstwo Usług Transportowych „Droga";

2)zwrot wymienionej kwoty nadpłaty na moje konto (PKO BP 0/ Włocławek nr 105070211--3111421-26054-603000).

Prośbę swoją uzasadniam następująco:

21 grudnia 1998 r. otrzymałem decyzję Urzędu Skarbowego we Włocławku (znak: US 1821/X/U/98) o zwolnieniu płatnika Przedsiębiorstwo Usług Transportowych „Droga" z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zwolnienie powyższe zostało udzielone w związku z korzystaniem przez podatnika w 1998 r. z tzw. dużej ulgi budowlanej. Pomimo rozstrzygnięcia organu podatkowego o zwolnieniu, płatnik obliczył, pobrał i wpłacił do Urzędu Skarbowego we Włocławku kwotę 521,20 zł zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W tej sytuacji wymieniona kwota podatku jest pobrana nienależnie.

Z tego względu proszę o przychylne rozpatrzenie mojej prośby.

Antoni Rolski


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.