List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Curriculum Vitae (CV) 3

ANNA KWIATKOWSKA

ul. Wielkopolska 21 m. 3

65-075 Zielona Góra

tel. 23 24 12

CEL:

Stanowisko referenta w administracji przedsiębiorstwa z możliwością awansu.

DOŚWIADCZENIE:

W latach 1970-1983 pracowałam jako referent w Wydziale Spraw Administracyjnych w urzę­dzie miasta. Ponadto zajmowałam się sprzedażą bezpośrednią artykułów kosmetycznych. Zarządzanie

Sprawowałam nadzór nad całością funkcjonowania gospodarstwa domowego, planowa­łam wydatki, sporządzałam grafiki zajęć oraz wydawałam polecenia. Nadzorowałam spłatę kredytu w banku i wykonywałam wszelkie czynności administracyjne związane z funkcjono­waniem gospodarstwa domowego oraz niewielkiego warsztatu rzemieślniczego, prowadzo­nego przez mojego męża.

Prowadziłam inwentaryzację produktów żywnościowych i artykułów pierwszej potrzeby. Przydzielałam obowiązki i nadzorowałam ich wykonanie. Regulowałam stosunki międzyludz­kie we wszelkich aspektach. Udzielałam pomocy we wszystkich przedmiotach nauczania do czwartej klasy szkoły średniej włącznie.

Sprzedaż

Prowadziłam bezpośrednią sprzedaż do domu klienta, przyjmowałam reklamacje. Poszukiwałem
rynków zbytu za pośrednictwem telefonu. Przygotowywałam plakaty reklamowe. Planowałem
i wdrażałam sezonowe sprzedaże i promocje. Operowałam dużymi sumami powierzonej
mi gotówki.

DODATKOWE DOŚWIADCZENIE:

W szkole średniej działałam w samorządzie szkolnym jako skarbnik. Również obecnie jestem skarbnikiem komitetu rodzicielskiego w liceum, do którego uczęszczają moje dzieci. Zajmu­ję się gromadzeniem funduszy na pomoc dla najzdolniejszych uczniów (uzbierałam 10 tys. zło­tych). Przygotowałam formalny plan biznesowy przedsięwzięcia mającego umożliwić zdoby­cie środków na zakup sprzętu sportowego dla szkolnego klubu sportowego. Nadzoruję wpro­wadzanie dwufazowego planu marketingowego.

WYKSZTAŁCENIE:

Świadectwo dojrzałości - 1979

XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

REFERENCJE:

Na życzenie.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.