List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Karta stażu

(pieczęć rejonowego urzędu pracy)

KARTA STAŻU
Pana(i)

(imię i nazwisko)

absolwenta(ki)

(nazwa szkoły)

nr skierowania z dnia nr umowy z pracodawcą z dnia

Okres stażu

Rodzaj odbywanych zajęć w okresie stażu

od

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((lata otrzymania karty)

(podpis absolwenta)

(podpis i imienna pieczątka osoby sprawującej nadzór nad odbywaniem stażu)

Data zwrotu karty do rejonowego urzędu pracy

(podpis i imienna pieczątka pracodawcy - upoważnionej osoby) (podpis i imienna pieczątka pracownika rejonowego

urzędu pracy przyjmującego kartę)


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.