List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Oświadczenie zleceniobiorcy do leców ubezbieczeń społecznych i zdrowotnych

Dane osobowe i adres składającego niniejsze oświadczenie znajdują się w informacji zleceniobiorcy do celów podatkowych i ubezpieczeniowych.

Imię i nazwisko zleceniobiorcy

Oświadczam, że:

1. Jestem zatrudniony(-a) w

(nazwa zakładu pracy)

w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony do dnia /na czas nieokreślony

Data Podpis

2. Jestem emerytem/rencistą i nie zgłaszam siebie do ubezpieczenia społecznego i zdrowot­
nego z tytułu zawieranych umów zleceń.

Data Podpis

3. Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej

(nazwa szkoły)

Data Podpis

4. Jestem studentem

(nazwa uczelni)

i nie mam ukończonych 26 lat.

Data Podpis

5. Jestem ubezpieczony z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i nie zgłaszam siebie
do dodatkowego ubezpieczenia.

Data Podpis

6. Jestem bezrobotny(a) i pobieram zasiłek/nie pobieram zasiłku z Urzędu Pracy w.

Data Podpis

7. Jestem ubezpieczony z tytułu

i nie zgłaszam siebie do dodatkowego ubezpieczenia.

Data Podpis

8. Zgłaszam się do ubezpieczenia:

a) emerytalnego, b) rentowego, c) chorobowego, d) zdrowotnego z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia.

Data

Podpis


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.