List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Kwestionariusz osobowy


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Imię (imiona) i nazwisko

a)nazwisko rodowe

b)imiona rodziców: ojca matki.

c)nazwisko rodowe matki

Data urodzenia Miejsce urodzenia

Obywatelstwo

Numer ewidencyjny (PESEL)

numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Miejsce zameldowania

Adres do korespondencji

Telefon Kod pocztowy .

Poczta

Wykształcenie

Nazwa i rok ukończenia szkoły.

Zawód Specjalność

Stopień Tytut zawodowy/naukowy

Wykształcenie uzupełniające (rodzaj, nazwa, czas trwania,

miejsce i data ukończenia lub rozpoczęcia)

Kursy

Studia podyplomowe
Inne szkolenia

Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

okres

Nazwa i adres pracodawcy

Zajmowane stanowiska pracy

od dnia

do dnia

 

10 Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania
Znajomość języków obcych (słaba, podstawowa, biegła)
język stopień znajomości

Prawo jazdy

Obsługa komputera

Uprawnienia

Inne umiejętności i zainteresowania

11 Stan rodzinny

Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia

12 Powszechny obowiązek obrony

a) stosunek do powszechnego obowiązku obrony

b)czas służby wojskowej od dnia do dnia

c)stopień wojskowy nr specj. wojskowej

d)przynależność ewidencyjna do WKU

e)numer książeczki wojskowej

e)przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP

13 Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku

(imię i nazwisko, adres i telefon)

14 Oświadczam, że dane zawarte w pkt. 1, 2, 4 i 6 są zgodne z dowodem osobistym

seria nr wydanym przez

albo innym dowodem tożsamości

Dodatkowe informacje

Niniejszy kwestionariusz podlega ochronie danych osobowych według przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 133, poz. 883).

Oświadczenie pracownika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych - obecnie i w przyszłości - w ce­
lach zatrudnieniowych, płacowych, ubezpieczeniowych, podatkowych i emerytalno-rentowych
przez

(nazwa pracodawcy)

miejscowość i dato podpis osoby składającej kwestionariusz

Podstawa: Rozporządzenie MPiPS z dnia lo maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świa­dectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (DzU nr 60, poz. 282).


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.