List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Porozumienie stron rozwiązujących umowę o pracę

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

(miejscowość i data)

(nr REGON - EKD)

POROZUMIENIE STRON ROZWIĄZUJĄCE UMOWĘ O PRACĘ

Pan(Pani)

(imię, imiona) (nazwisko)

(stanowisko pracy)

Zgodnie ze wzajemnym porozumieniem w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy potwier­
dza się niniejszym pismem, podpisanym przez strony zainteresowane, że umowa o pracę za­
warta w dniu 2 r. ulega rozwiązaniu z dniem 2 r. na mocy porozumie­
nia stron, tj. w trybie przewidzianym w art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

Strony zgodnie stwierdzają, że u podstaw rozwiązania umowy o pracę w trybie porozumienia stron nie istnieją*) względy organizacyjne lub ekonomiczne zakładu pracy w rozumieniu ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (DzU z 1990 r., nr 4, poz. 19, z późn. zm.)

Podpisy stron

(podpis pracownika) (pieczęć i podpis pracodawcy)

 


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.