List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

(miejscowość i data)

(nr REGOM - EKD)

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA
Pan(Pani)

(imię i nazwisko)

Z dniem rozwiązuję z Panem(Panią) bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę

o pracę zawartą w dniu z powodu

(wskazać przyczynę i podstawę prawną rozwiązania umowy o pracę)

Jednocześnie informuję, iż w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysłu­
guje Panu(Pani) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w

(siedziba sądu)

Przed upływem tego terminu może Pan(Pani) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania po­
jednawczego przed Komisją Pojednawczą*

(siedziba komisji)

(potwierdzenie odbioru przez pracownika, dala i podpis) (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę

albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

* Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona Komisja Pojednawcza.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.