List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

(miejscowość i data)

(nr REGON - EKD)

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ Z ZASTOSOWANIEM SKRÓCONEGO OKRESU WYPOWIEDZENIA*)

Pan(Pani)

(imię i nazwisko)

Rozwiązuję z Panem (Panią) umowę o pracę zawartą w dniu z zastosowaniem skróco­
nego okresu wypowiedzenia, kt
óry wynosi

(wskazać długość zastosowanego okresu wypowiedzenia na podstawie art. 361 8 1 K.p.)

i upłynie w dniu Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest

Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługu­
je Panu(Pani) prawo wniesienia odwo
łania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w

(siedziba sądu)

Przed upływem tego terminu może Pan(Pani) złożyć wniosek o wszęcie postępowania pojed­
nawczego przed Komisj
ą Pojednawczą**)

(siedziba komisji)

(potw ierdzenie odbioru przez pracownika, data i podpis) (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodaweę

albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

*) Dotyczy umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

**) Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona Komisja Pojednawcza.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.