List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

(pieczęć: nagłówkowa pracodawcy)

(miejscowość i dala)

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM*
Pan(Pani)

(imię i nazwisko)

Rozwiązuję z Panem(Panią) umowę o pracę zawartą w dniu

z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu

(wskazać długość okresu wypowiedzenia)

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest

Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługu­
je Panu(Pani) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w

(siedziba sądu)

Przed upływem tego terminu może Pan (Pani) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania po­
jednawczego przed Komisją Pojednawczą**

(siedziba komisji)

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy) (podpis praeodawey lub osoby reprezentującej pracodawcę

albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

Dotyczy umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

* Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona Komisja Pojednawcza.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.