List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Świadectwo pracy


(pracodawca oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania) (miejscowość i dala)

(nr REGON - RKD)

ŚWIADECTWO PRACY

1. Stwierdza się, że

(imię i nazwisko pracownika - pracownicy)

imiona rodziców urodzony(a)

(data i miejsce urodzenia)

byt(a) zatrudniony(a)

(pracodawca)

w okresie od do w wymiarze

(wymiar czasu pracy)

2. W okresie zatrudnienia pracownik - pracownica wykonywał(a) pracę

(zajmowane stanowisko lub pełnione funkcje)

3. Stosunek pracy ustał w wyniku:

a) rozwiązania

(tryb i podstawa rozwiązania stosunku prac>)

b)

(szczególne przypadki rozwiązania stosunku pracy)

c) wygaśnięcia

4. W okresie zatrudnienia pracownik - pracownica:

1) wykorzystał(a) urlop wypoczynkowy w wymiarze:

(liczba dni urlopu wypoczynkowego, prz>sługującego na podstawie Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy)

2) korzystai(a) z urlopu bezpłatnego

(okres trwania urlopu bezpłatnego i |)Odstawa prawna jego udzielenia)

3) wykorzystał(a) urlop wychowaczy

(okres wykorzystanego urlopu wychowawczego)

4) otrzymał(a) wynagrodzenie przewidziane w art. 92 Kodeksu pracy

(liczba dni, za które pracownikowi zostało wypłacone wy nagrodzenie w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy)

5) wykorzystana) zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy

(liczba dni, zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy)

6) został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 36
§ 1 Kodeksu pracy

(okres, o klóry został skrócony okres wypowiedzenia, uprawniający do odszkodowania)

7) odbył służbę wojskową w okresie

(okres odbywania czynnej służby wojskowej lub jej formy zastępczej)

8) wykonywal(a) pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

(okres wykonywania pracy oraz jej rodzaj i zajmowane stanowiska)

9) wykorzystat(a) dodatkowy urlop albo inne dodatkowe uprawnienia lub świadczenia prze­
widziane przepisami prawa pracy

10)

(okresy nieskładkowe. przypadające w okresie zatrudnienia wskazanym w ust, 1. uwzględnione przy ustalaniu emerytury lub renty)

5. Informacja o zajęciu wynagrodzenia:

(oznaczenie komornika i umów sprawy egzekucyjnej)

(wysokość potrącanych kwot)

6. Informacje uzupełniające

Dane osobowe w niniejszym świadectwie pracy podlegają ochronie według ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 133, poz. 883).

(pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu)

Pouczenie

Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodaw­
cy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracow­
nikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowa­
nia świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Są­
dy Rejonowego - Sądu Pracy w (podstawa prawna - art. 97 § 2 Kodeksu pracy).


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.