List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Umowa o dzieło

UMOWA O DZIEŁO

zawarta w dniu pomiędzy

zwanym dalej zamawiającym, reprezentowanym przez:

1)

2)

a Panem/Panią zam. w

zwanym dalej wykonawcą, o następującej treści:

§1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło pn.:

w terminie do dnia w stanie kompletnym i jakościowo dobrym.

§2. Wykonawca oświadcza, że ma kwalifikacje do wykonania dzieła, o którym mowa w § t, i zobowiązuje się wykonać je w terminie.

§3.

Za wykonanie dzieła zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w wysokości

złotych w terminie dni po odebraniu dzieła, potrącając należny podatek dochodowy.

§4. Podstawą wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, jest niniejsza umowa oraz rachunek z potwierdzeniem odbioru dzieła.

§5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o umowie o dzieło.

§6 Dane osobowe wykonawcy umowy podlegają ochronie według przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 133, poz. 883).

§7. Wykonujący dzieło wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach ewidencyjnych, podatkowych i ubezpieczeniowych przez zamawiającego.

§8 Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Do umowy załącza się informację osobową wykonawcy do celów podatkowych.*)

Wykonawca 'Zamawiający

Wzór informacji osobowej jest umieszczony przy umowie zlecenia.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.