List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Umowa o prace

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy) (miejscowość i dala)

(nr REGCW - KKD)

UMOWA O PRACĘ
zawarta w dniu

(data zawarcia umowy)

między

(imię i nazwisko pracodawcy lab osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

a

(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zameldowania)

na

(okres próbny, czas nieokreślony, czas określony, czas wykonania określonej pracy)

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

1) rodzaj umówionej pracy

(stanowisko, iunkeja. zawód, specjalność)

2)miejsce wykonywania pracy

3)wymiar czasu pracy

4)wynagrodzenie

(składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia)

5) inne warunki zatrudnienia

2. Dzień rozpoczęcia pracy

Dane osobowe w niniejszej umowie podlegają ochronie według ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzUnrl33, poz. 883).

Załączniki:

(podpis pracodawcy lub osoby

reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej

do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

(data i podpis pracownika)


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.