List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Umowa o prace nakładczą

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

(miejscowość i data)

(nr RKGON - KKIJ)

UMOWA O PRACĘ NAKŁADCZĄ
zawarta w dniu pomiędzy

(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

zwanym dalej „nakładcą"

a

(imię i nazwisko pracownika oraz adres zamieszkania)

zwanym dalej „wykonawcą"

na

(okres próbny, czas określony, czas wykonania określonej pracy, czas nieokreślony)

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

1) rodzaj umówionej pracy: wykonanie pracy chałupniczej polegającej na:

2) miejsce wykonywania pracy:

(dokładny adres)

3) wymiar ilości i czasu pracy:

(podać minimalną miesięczną ilość pracy do yyykonania w ustalonym czasie)

4) wynagrodzenie:

(staw ka za wykonanie jednostkowej ilości)

5) inne warunki zatrudnienia:

2. Dzień rozpoczęcia pracy:

(dala)

3. Obowiązki wykonawcy:

(zakres podstawowych oboyyiązków)

4. Obowiązki nakładcy:

(np. dowóz materiałów do produkcji nakładczej i odbiór gotowych wyrobów)

5. Tryb i warunki rozwiązania umowy określają przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą (DzU nr 3 z 1976 r., poz. 19 ze zm. w DzU nr 37 z 1985 r., poz. 175, nr 10 z 1988 r., poz. 76, nr 47 z 1989 r„ poz. 254, nr 28 z 1990 r., poz. 165 i nr 60 z 1996 r., poz. 280).

6)W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy rozporządzenia, o których mowa w pkt. 5, oraz przepisy Kodeksu pracy i innych aktów normatywnych prawa pracy.

7)Inne ustalenia stron:

(związane /e sptTUika prań nakładczej)

Dane osobowe w niniejszej umowie podlegają ochronie według ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dzllnrl33, poz.883).

Podpisy stron

(dala i podpis Wykonawcy)

(dala i podpis nakiado)


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.