List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Umowa zlecenie

UMOWA ZLECENIA
zawarta w dniu pomiędzy

zwanym dalej zleceniodawcą, reprezentowanym przez:

1

2

a Panem/Panią , zwanym dalej zleceniobiorcą, zam. w

§ 1. 1. Niniejszą umową zleceniodawca zleca zleceniobiorcy wykonanie w sposób samodzielny, bez nadzoru i kierowania ze strony zleceniodawcy, następujących prac:

2. Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania prace określone w ust. 1 i zobowiązuje się wykonać je ze szczególną starannością i dbałością o interesy zleceniodawcy.

§2.

Za wykonanie pracy określonej w § 1 ust. 1 zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wy­sokości słownie

Wynagrodzenie zostanie wypłacone zleceniobiorcy po odebraniu wykonanej pracy, na podstawie rachunku wystawionego przez zleceniobiorcę, po dokonaniu potrąceń z tytułu:*) zaliczki na podatek dochodowy.

Odbioru pracy dokona jeden z przedstawicieli zleceniodawcy wymieniony w preambule niniejszej umowy.

§3.

Termin wykonania prac omówionych w § 1 strony ustalają na okres od dnia

do dnia , co oznacza czas trwania umowy w liczbie dni w rozumień iu

przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

§4.
Inne postanowienia szczegółowe

§5.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zaslosow anie przepisy Kodeksu cywilnego o umowie zlecenia.

Z tytułu niniejszej umowy zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych ani socjalnych.

§6. W przypadku wystąpienia obowiązku ubezpieczenia społecznego i opłacenia stosownej skład­ki z tytułu zawarcia tej umowy zleceniobiorcy przysługują ograniczone świadczenia przewidzia­ne w przepisach o ubezpieczeniu społecznym.

§7. Dane osobowe zleceniobiorcy podlegają ochronie według przepisów ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. (DzU nr 133, poz. 883).

§8. Zleceniobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach ewidencyjnych, podatkowych i ubezpieczeniowych przez zleceniodawcę.

§9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Do umowy załącza się informację osobową zleceniobiorcy do celów podatkowych oraz oświadczenie do celów ubezpieczenia społecznego.

zleceniodawca

zleceniobiorca


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.