List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Wypowiedzenie warunków umowy o pracę

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

(miejscowość i dala)

(nr REGON-EKD

WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW UMOWY O PRACĘ*
Pan/Pani

(imię i nazwisko)

Wypowiadam Panu(Pani) umowę o pracę zawartą w dniu

w części dotyczącej

(v\skazać postanowienia umowy o pracę podlegające wypowiedzeniu)

z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu

(wskazać długość okresu wypowiedzenia)

Przyczyną wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o pracę jest

Po upływie okresu wypowiedzenia, tj. od dnia proponuję następujące nowe warunki

umowy o pracę:

Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie.

Jeżeli Pan (Pani) przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, tj. od dnia , nie zło­
ży oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków umowy o pracę, będzie to równo­
znaczne z wyrażeniem zgody na proponowaną zmianę warunków umowy.

W razie odmowy przyjęcia przez Pana (Panią) zaproponowanych warunków umowy o pracę,

umowa rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia, tj. z dniem

Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługu­
je Panu(Pani) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy

(siedziba sadu)

Przed upływem tego terminu może Pan (Pani) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania po­
jednawczego przed Komisją Pojednawczą**

(siedziba komisji)

(potwierdzenie odbioru przez pracownika - data i podpis) (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę

albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

*) Dotyczy umowy zawartej na czas nieokreślony.

**) Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona Komisja Pojednawcza.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.