List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Zakres obowiązków; uprawnień i odpowiedzialności

 

{pieczęć zakładu pracy) (miejscowość i dala)

Znak:

Pan(i) cv

(imię. imiona)

(nazwisko)

(stanowisko pracy)

zakres obowiązków; uprawnień i odpowiedzialności

(zakres czynności)

dla Pana/Pani

zatrudnionego(-nej) na stanowisku pracy

w Dziale (Zakładzie) Komórce Org.:

A) Podległość służbowa

Pana (Pani) bezpośrednim przełożonym jest:

(stanowisko pracy)

B) Zakres obowiązków wynikających z art. 100 Kodeksu pracy:

§ 1. Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

§ 2. Pracownik jest zobowiązany w szczególności:

przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

C) Zakres obowiązków wynikających z art. 211 Kodeksu pracy:

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest zobowiązany:

znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruk­tażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,

dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z ich przeznaczeniem,

poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,

niezwłocznie zawiadomić przełożonych o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,

współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

D) Zakres obowiązków wynikających z regulaminu i instrukcji wewnętrznych:

{np. i. regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, instrukcji o kontroli i obiegu dokumentów itp.; oczywiście, te regulaminy i instrukcje mogą byC dołączone do nin. zakresu)

E) Zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy:

(Lu podaje sie szczegółowa zakres pracy)

F) Zakres uprawnień

Pan(i) ma uprawnienia do:

(np. do: wnioskowania w sprawach.... podpisywania dowodów bankowych, kasowych.

odbioru środków pieniężnych, akceptowania wydatków, wystawiania i odbierania faktur VAT.

faktur i not korygujących, prowadzenia kontroli...)

G) Zakres odpowiedzialności

Pan(i) jest odpowiedzialny(a) za:

(np. za: prawidłowe i terminowe prowadzenie śpimy podatkowych,

prawidłowe i terminowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, terminowe sporządzanie

i przekazywanie sprawozdań statystycznych, informacji i deklaracji podatkowych,

prawidłowe prowadzenie akl osobowych i ewidencji pracowniczej itp.)

Niniejszy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności jest integralną częścią umowy o pracę.

Dane osobowe w niniejszym dokumencie podlegają ochronie według ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 133, poz. 883).

Załączniki:

(regulaminy, instrukcje, zarządzenia wewnętrzne) (pieczgC i podpis pracodawcy)

(data i podpis pracownika)


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.