List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Zaświadczenie o odbyciu stażu

(pieczęć rejonowego urzędu pracy)

ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU STAŻU
Pan (i)

(imię i nazwisko)

urodzony(a) w dniu 20 r. w

odbył(a) staż w

(nazwa pracodawcy)

w okresie od dnia 20 r. do dnia 20 r.

w zawodzie na stanowisku*)

Staż obejmował:

(podpis i pieczątka upoważnionego pracownika rejonowego urzędu pracy)

* Niepotrzebne skreślić.

(pieczęć zakładu pracy) (miejscowość) (data)

Znak: Pan(Pani)

(imię, imiona)

(nazwisko)

(stanowisko prac>)

ZAWIADOMIENIE
O przyznaniu

(nagrody, wyróżnienia)

Na podstawie art. 105 Kodeksu pracy oraz przepisów

(wskazać pr/epis z L ZP ]ub regulaminu pracy)

przyznaję Panu/Pani

(nagrodę w kwocie z\. wyróżnienie)

za wzorowe wypełnianie obowiązków, a szczególnie za

Opis zawiadomienia dołączono do akt osobowych.

(pierżcc i podpis pracodawcy)


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.