List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

(pieczęć zakładu pracy)

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU NR

Zaświadcza się, że:

Pan(Pani)

(imię i nazwisko)

zamieszkaty(a) w

(pełny adres)

byl(a)/jest zatrudniony(a) w

(nazwa i adres zakładu pracy)

na stanowisku

z wynagrodzeniem miesięcznym zł brutto.

Ww. byl(a)/ jest zatrudniony(a) w naszym zakładzie pracy od dnia na podstawie

umowy o pracę zawartej na czas

(nieokreślony, określony, wykonania określonej pracy)

Stosunek pracy ustał w dniu /trwa nadal.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto za okres od do

wyniosło złotych.

Zaświadczenie wydaje się w celu

Dane osobowe w niniejszym zaświadczeniu podlegają ochronie według ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 133, poz. 883).

(miejscowość i dala) (pieczęć i podpis pracodawcy)


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.