List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Pełnomocnictwo I

PEŁNOMOCNICTWO I
Ja, niżej podpisany , zamieszkały w

imię i nazwisko miejscowość

przy ul , legitymujący się , wydanym w dniu

ulica nazwa i numer dokumentu data

przez , oświadczam, że do prowadzenia w moim imieniu

organ wystawiający dokument

działalności gospodarczej ustanawiam pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udzielam Panu(i) urodzonemu(ej)

imię i nazwisko

w dniu w stale zamieszkałemu(ej) w

data miejscowość miejscowość

przy ul , legitymującemu(ej) się nr wydanym

ulica nazwa dokumentu numer dokumentu

w dniu przez , i upoważniam go/ją do

data wystawienia organ wystawiający dokument

występowania w moim imieniu przed wszystkimi organami władzy, instytucjami, przedsiębiorstwami, bankami, innymi podmiotami gospodarczymi oraz do składania wszelkich oświadczeń i wniosków, a także do reprezentowania mnie przed sądami w charakterze strony, wnioskodawcy, uczestnika postępowania i do udzielania w moim imieniu dalszych pełnomocnictw.

PEŁNOMOCNICTWO II

Ja, niżej podpisany legitymujący się

(imię. nazwisko) (nazwa dokumentu)

nrewid ustanawiam pełnomocnika w osobie

(nr PESEL) (imię i nazwisko)

legitymującego się nr ewid

(nazwa dokumentu) (nr PESEL)

Pełnomocnik upoważniony jest do:

1

2

3

Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa może nastąpić w każdym czasie.

(miejscowość) (dala)

Ipodnis)


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.