List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Skarga na naczelnego sądu administracyjnego

SKARGA DO NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

(imię i nazwisko skarżacego)

adres skarżącego

Do

Naczelnego Sądu Administracyjnego

w Warszawie

Skarga

W związku z doręczoną mi w dniu decyzją Wojewody Warszawskiego

z dnia r., nr w sprawie wnoszę o:

1)uchylenie zaskarżonej decyzji (w całości lub w części; stwierdzenie nieważności decyzji; stwierdzenie niezgodności decyzji z prawem);

2)zarządzenie od Wojewody Warszawskiego na moją rzecz kosztów postępowania według norm przypisanych.

Uzasadnienie

(Uzasadnienie skargi powinno określać rodzaj naruszenia prawa bądź interesu prawnego wynikającego z zaskarżonej decyzji).

(podpis skarżącego)

Załączniki:

1)odpis decyzji z dnia

2)(inne dokumenty)


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.