List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Ugoda

UGODA
Dnia r. przed sporządzającym ugodę ,

(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

występującym z upoważnienia

(nazwa organu)

stawili się zawierający ugodę:

1) zam. w

2) , zam. w

Sporządzający ugodę informuje strony, że na podstawie

toczy się postępowanie w sprawie

Jednocześnie informuje się, że w powyższej sprawie może nie być wydana decyzja admini­
stracyjna, jeżeli zostanie, stosownie do art. 114 K.p.a., zawarta przez strony ugoda. Ugoda ta,
po zatwierdzeniu przez ,

(nazwa organu)

będzie wywoływała takie same skutki jak decyzja, którą wydano by w tym postępowaniu.
Strony oświadczają, że w powyższej sprawie zawierają ugodę następującej treści:

Ugoda została odczytana i przyjęta bez uwag przez wszystkie strony. Ugodę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dla organu.

(podpis sporządzającego ugodo, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

(podpisy slron)


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.