List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Umowa darowizny

UMOWA DAROWIZNY

zawarta w dniu w pomiędzy. , zamieszkałym

w ul nr dowodu osobistego , zwanym

dalej w treści umowy „Darczyńcą", a , zamieszkałym w

ul nr dowodu osobistego , zwanym w treści umo­
wy „Obdarowanym".

§1Przedmiotem darowizny jest

§2 Darczyńca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu darowizny, opisanego w § 1, oraz że przedmiot darowizny nie jest obciążony żadnymi długami ani prawami osób trzecich.

§3 Darczyńca przekazuje Obdarowanemu na własność, bezpłatnie, opisany w § 1 przedmiot darowizny, obdarowany zaś tę darowiznę przyjmuje.

§4 Wartość przedmiotu darowizny strony określają na kwotę złotych (słownie:

§5 Wydanie przedmiotu darowizny już nastąpiło; podatki i inne ciężary obciążają Obdarowane­go od dnia daty zawarcia umowy.

§6 Koszty tego aktu ponosi Obdarowany.

§7 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

Darczyńca Obdarowany


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.