List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Umowa dzierżawy

UMOWA DZIERŻAWY

zawarta w dniu w pomiędzy , zwanym

w treści umowy „Wydzierżawiającym", w którego imieniu działają:

a zwanym w treści umowy „Dzierżawcą", w którego imieniu dzia­
łają: , następującej treści:

§1

Wydzierżawiający oddaje w dzierżawę położony w

składający się z wraz z wyposażeniem wyliczonym w pro­
tokole zdawczoodbiorczym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2

1)Dzierżawca będzie wykorzystywał przedmiot dzierżawy na cele

2)Zmiana przeznaczenia przedmiotu dzierżawy. wymaga zgody Wydzierżawiającego.

§3

W związku z wydzierżawieniem Wydzierżawiający zobowiązuje się

do świadczeń dodatkowych, wyliczonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

§4

1)Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2)Strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania umowy za uprzednim -miesięcznym wypowiedzeniem.

§5

1)Czynsz strony ustalają na kwotę złotych (słownie: ) miesięcznie.

2)Ustalona kwota czynszu wzrasta o wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS, tj. na dzień każdego roku.

3)Czynsz płatny jest z góry do dnia 10. każdego miesiąca, na rachunek Wydzierżawiającego

4) Opłaty za świadczenia dodatkowe, których wysokość ustalona jest na podstawie

będzie płatna z dołu do dnia 10. kolejnego miesiąca wraz z czynszem płatnym

z góry.

§6

 Dzierżawca zobowiązany jest korzystać z przedmiotu dzierżawy w celach wskazanych w § 2 oraz utrzymywać go w należytym stanie, a także dokonywać konserwacji we własnym zakresie.

§7

1)Dzierżawca uprawniony jest do dokonania na swój koszt następujących prac adaptacyjnych: Zostaną one przeprowadzone po objęciu obiektu w posiadanie. Na przeprowadzenie tych prac Wydzierżawiający wyraża zgodę.

2)Dokonanie innych prac adaptacyjnych wymaga pisemnej zgody Wydzierżawiającego.

 

Dierżawca ma prawo do zwrotu kosztów przeprowadzonych prac adaptacyjnych wg ich wartości w dniu rozwiązania umowy.

§8


Przekazanie obiektu, o którym mowa w § 1, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, a Dzierżawca weźmie obiekt w posiadanie, począwszy od dnia

Podatki, opłaty oraz inne należności związane z dzierżawionym obiektem obciążają Wydzierżawiającego.

§9

Z miany umowy wymagają formy pisemnej. . W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. I mowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wydzierżawiający Dzierżawca


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.