List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Umowa dzierżawy nieruchomości

UMOWA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI


zawarta w dniu    w    pomiędzy    
    zamieszkałym w    legitymującym się dowodem oso­
bistym nr    , zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej umowy
Wydzierżawiającym", a    zamieszkałym
w    , legitymującym się dowodem osobistym nr    
    zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej umowy „Dzierżawcą", na­
stępującej treści:


§1


Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem    położonego
w    


§2


Wydzierżawiający oddaje w dzierżawę    przedmioty wymienione w § 1.
położone w    zapisane w ewidencji gruntów obrębu    
pod nr    rejestru i oznaczone według mapy ewidencyjnej numerami dzia­
łek     o łącznej powierzchni, w tym:
grunty orne o ogólnej powierzchni        ha
użytki zielone o ogólnej powierzchni        ha
sad owocowy o ogólnej powierzchni        ha
oraz budynki    
(np. stodoła drewniana o wymiarach 10 x 26 m, kryta blachą, obora murowana o wymiarach 8 x 14 m, kryta dachówką itp.), a także maszyny i urządzenia wyszczególnione w oddzielnym spisie stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.


§3


Z przedmiotu dzierżawy wyłącza się    


§4


Strony zawierają niniejszą umowę na okres    , licząc od dnia    
Wydzierżawiający zobowiązuje się wydać Dzierżawcy przedmiot dzierżawy i pozostawić go w jego używaniu wraz z prawem pobierania pożytków przez czas trwania umowy.


§5

Dzierżawca zobowiązuje się przedmiot dzierżawy zachować w należytym stanie i używać go, zachowując należytą staranność zgodnie z zasadami wiedzy ogólnej, a w odniesieniu do maszyn i urządzeń także zgodnie z technicznymi warunkami ich używania.


§6

 1. Dzierżawca zobowiązuje się do opłacania obciążeń publicznoprawnych z przedmiotu dzierżawy, a w szczególności podatku gruntowego, podatku od nieruchomości oraz innych należności związanych z jego posiadaniem, a także ponoszenia kosztów ubezpieczenia obowiązkowego.

Dochodzenie roszczeń z tytułu ubezpieczenia obciąża Dzierżawcę.
Dzierżawca zobowiązuje się do opłacania należności za korzystanie, w związku z przedmio­
tem dzierżawy, z energii elektrycznej, gazu, wody    i ponoszenia kosztów
konserwacji urządzeń odprowadzających.


§7


: Dzierżawca zobowiązuje się płacić Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w kwocie
    złotych (słownie:    ).
Czynsz płatny jest z dołu w okresie    (np. miesięcznym, kwartalnym,
rocznym) do dnia    następnego miesiąca po upływie tego okresu.
i. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w części dotyczącej wysokości czynszu w przy­
padku zmiany kosztów utrzymania co najmniej o    % zgodnie z obwieszczeniami
Głównego Urzędu Statystycznego oraz zmiany cen produktów rolnych co najmniej o    %.


§8


Dzierżawca zobowiązuje się do dokonywania bieżącej konserwacji i remontów budynków, maszyn i urządzeń wchodzących w skład przedmiotu dzierżawy na swój koszt.
Dzierżawca może dokonać remontów kapitalnych oraz ulepszeń budynków wchodzących w skład przedmiotu dzierżawy po uzyskaniu zgody Wydzierżawiającego i uzgodnieniu z nim sposobu rozliczania za dokonane remonty kapitalne i ulepszenia.


§9


Dzierżawca zobowiązuje się umożliwić Wydzierżawiającemu w czasie trwania dzierżawy podejmowanie inwestycji powiększających wartość przedmiotu dzierżawy, jeżeli Wydzierżawiający pokryje koszty tych inwestycji i jeżeli dokonane inwestycje nie uszczuplą pożytków przysługujących Dzierżawcy z tytułu umowy.
W razie udziału Dzierżawcy w dokonanych inwestycjach strony w odrębnej umowie ustalają sposób rozliczeń i zakres tego udziału.


§10

Dzierżawca bez zgody Wydzierżawiającego nie może oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani do poddzierżawienia.


§ 11


Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania na własny koszt przedmiotu dzierżawy przez okres jej trwania w taki sposób, aby jego poszczególne składniki nie uległy pogorszeniu.


§12


Dzierżawca zobowiązuje się nie zmieniać bez zgody Wydzierżawiającego, wyrażonej na piśmie, sposobu zagospodarowania stanowiących przedmiot dzierżawy    i używania ich zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.
Dzierżawca zobowiązuje się do należytego stosowania zabiegów zabezpieczających.
Wydzierżawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych przez Dzierżawcę z tytułu dokonania uzupełniających   


§13


Dzierżawcy nie przysługuje prawo pozyskiwania surowców naturalnych (np. żwiru, piasku
    ) z nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy.


§14

Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zwróci przedmiot dzierżawy Wydzierżawiającemu zgodnie z warunkami niniejszej umowy. Nakłady poczynione przez Dzierżawcę w celu ulepszenia, modernizacji przedmiotu dzierżawy może on odłączyć od przedmiotu dzierżawy, jeżeli nie spowoduje to pogorszenia w stosunku do stanu rozpoczęcia dzierżawy.


§15

Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą na piśmie, pod rygorem nieważności, w formie aneksów podpisywanych przez obie strony.


§16

W sprawach niniejszą umową nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.


§17


Umowa została sporządzona w    jednobrzmiących egzemplarzach, po    dla każ­
dej ze stron.


Wydzierżawiający
Dzierżawca


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.