List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Umowa dzierżawy ruchomości

UMOWA DZIERŻAWY RUCHOMOŚCI

W dniu w pomiędzy

z siedzibą (zamieszkałym) w reprezentowanym przez

zwanym w treści umowy .Wydzierżawiającym", a z siedzibą (zamieszka­
łym) w , reprezentowanym przez zwanym w treści

umowy „Dzierżawcą", została zawarta umowa następującej treści:

§1

1.Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem urządzenia nr fabryczny rok produkcji producent

2.Urządzenie określone w ust. 1. jest wolne od wad prawnych, tzn. jest własnością Wydzierżawiającego i nie jest obciążone prawami osób trzecich.

§2

1. Wydzierżawiający zobowiązuje się oddać z dniem Dzierżawcy do

wykorzystania urządzenie określone w § 1 ust. 1. wraz z następującym oprzyrządowaniem:

2. Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi protokołem zdawczoodbiorczym, sporządzonym z udziałem obu stron.

§3

Dzierżawca będzie użytkował przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami i warunkami instrukcji obsługi (dokumentacji technicznej), której doręczenie kwituje podpisem pod niniejszą umową.

§4

1.Dzierżawca ubezpieczy przedmiot dzierżawy od

2.W razie gdy Dzierżawca nie ubezpieczy przedmiotu dzierżawy w ciągu dni od za­warcia umowy, Wydzierżawiający może ubezpieczyć przedmiot dzierżawy na koszt Dzierżawcy.

§5

 Nakłady na przedmiot dzierżawy, a w tym w szczególności koszty eksploatacji, konserwacje i drobne remonty, obciążają Dzierżawcę.

§6

1.Na czas trwania dzierżawy Wydzierżawiający przenosi na Dzierżawcę prawa i obowiązki właściciela wynikające z gwarancji.

2.Dzierżawca kwituje podpisem pod niniejszą umową wręczenie mu książki gwarancyjnej nr i zobowiązuje się wykonywać prawa z tej gwarancji zgodnie z potrzebami.

§7


1. Strony ustalają wysokość czynszu dzierżawnego na kwotę złotych (słow­
nie: ).

 

2. Gzyrisz będzie pfatny miesięcznie z góry do 10. dnia każdego miesiąca kalendarzowego prze­
lewem na konto Wydzierżawiającego nr

§8

Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego wyrażonej na piśmie udostępniać przedmiotu dzierżawy do bezpłatnego używania osobie trzeciej ani go poddzierżawiać.

§9

Wydzierżawiającemu służy prawo kontroli wykorzystania przedmiotu dzierżawy.

§10

1.Każdej ze stron służy prawo rozwiązania umowy z zachowaniem -miesięcznego terminu wypowiedzenia.

2.Wydzierżawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przy­padku:

a).wykorzystania przedmiotu dzierżawy niezgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem;

b)niepłacenia przez Dzierżawcę czynszu dzierżawnego przynajmniej przez dwa terminy płatności;

c)oddania przedmiotu dzierżawy, bez zgody Wydzierżawiającego, do bezpłatnego użytko­wania osobie trzeciej lub poddzierżawienia go.

§11

Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca obowiązany jest zwrócić Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§13


Opłatę skarbową należną od zawarcia niniejszej umowy uiści

§14


Spory, jakie mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnię­ciu rzeczowo sądowi w

§15

Umowę sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym

dla każdej ze stron.

Wydzierżawiający Dzierżawca


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.