List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Umowy komisu

UMOWA KOMISU

zawarta w dniu pomiędzy. , zamieszka-

Ktii w przy ul reprezentowanym przez:

zwanym w treści umowy „Komisantem" a , zamieszkałym

w przy ul , legitymującym

się dowodem osobistym nr numer ewidencyjny PESEL , zwanym

w treści umowy „Komitentem".

§1

1. Komisant zobowiązuje się do sprzedaży komisowej: które otrzyma!

od Komitenta, z zachowaniem należytej staranności.

2. Rzeczy objęte niniejszą umową są wyspecyfikowane w aneksie, stanowiącym integralną
część umowy.

§2

Strony umowy określają cenę przekazanych do sprzedaży przedmiotów na kwotę

otych (słownie: ).

§3

Komitent oświadcza, iż wymienione w § 1 rzeczy stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich.

§4

 1. Komisant zobowiązuje się do sprzedaży rzeczy po cenie nie niższej od określonej w § 2 umowy.

2. W przypadku sprzedaży przez Komisanta rzeczy poniżej ceny określonej w § 2 umowy Ko­
misant zobowiązuje się zapłacić Komitentowi różnicę cen.

§5

Komisant - w miarę swoich możliwości - zobowiązuje się do sprzedaży rzeczy za cenę wyż­szą od określonej przez strony w § 2 umowy.

W sytuacji sprzedaży rzeczy za cenę wyższą od określonej przez strony w § 2 Komisant zobowiązuje się do wydania uzyskanej korzyści Komitentowi.

§6

Komisant obowiązany jest na własny koszt ubezpieczyć oddane mu w celu sprzedaży rzeczy od wszelkiego ryzyka, a w szczególności od uszkodzenia, pożaru, kradzieży.

§7

Wysokość należnej Komisantowi prowizji wynosi % ceny, za jaką rzecz zostanie

sprzedana.

§8

 Komisant ma prawo do potrącenia prowizji z przekazanej Komitentowi ceny.

§9

 W sytuacji gdy przekazane do sprzedaży rzeczy, mimo dołożenia należytej staranności przez

Komisanta, nie zostaną w ciągu miesięcy sprzedane, Komitent wyraża zgodę na

ich sprzedaż po cenie obniżonej o % w stosunku do ceny określonej w § 2 umowy.

§10

Koszty związane z wykonaniem umowy ponosi Komisant.

§11

1. W przypadku niesprzedania rzeczy w ciągu miesięcy od dnia ich powierzenia Ko­
misant może odstąpić od umowy i zażądać w oznaczonym terminie odbioru rzeczy przez
Komitenta.

3. W sytuacji gdy Komitent dopuści się zwłoki w odbiorze, Komisantowi przysługiwać będzie
kara umowna w wysokości % ceny określonej w § 2 umowy za każdy dzień zwłoki.

§12

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§14

Niniejsza umowa sporządzona została w jednobrzmiących egzemplarzach,

po dla każdej ze stron.

Komisant Komitent


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.