List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Umowa najmu lokalu

UMOWA NAJMU LOKALU

zawarta w dniu pomiędzy. , zamieszkałym w

ul nr zwanym w treści umowy „Wynajmującym",

a zamieszkałym w

ul nr zwanym w treści umowy „Najemcą".

§1


Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem mieszkania składającego się z izb miesz­
kalnych z kuchnią i łazienką, położonego w opisanego w księdze wieczystej

nr prowadzonej przez

§2


Wynajmujący wynajmuje i oddaje w używanie Najemcy cały wyżej wymieniony lokal, wraz z urzą­
dzeniami i umeblowaniem z załączonym opisem, na okres lat od dnia

do dnia Po upływie tego okresu umowa przestaje obowiązywać bez uprzedniego

wypowiedzenia.

§3

Czynsz najmu wynosi złotych (słownie: ) miesięcznie,

płatnych z góry do 10. dnia każdego miesiąca kalendarzowego do rąk Wynajmującego.

§4

Obejmując przedmiot najmu, Najemca nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego.

§5

W dniu podpisania umowy Najemca składa Wynajmującemu kaucję w wysokości

złotych (słownie: ) celem zabezpieczenia czynszu i zwrotu kosztów

za ewentualne szkody w wyposażeniu lokalu, niespowodowane zwyczajnym jego używaniem. Kaucja (weksel) bez oprocentowania zostanie zwrócona Najemcy w dniu zwrotu przedmiotu najmu.

§6

Najemca ponosić będzie wszelkie koszty i świadczenia związane z eksploatacją przedmiotu najmu.

§7

 Żadne zmiany budowlane w przedmiocie najmu nie są dopuszczalne.

§8

Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu wraz z wyposa­żeniem w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji. Wszelkie ewentualne uszkodzenia naprawia na koszt własny.

§9

 Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem osobom trzecim.

§10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane jedynie w formie aneksu.

§11


Koszt zawarcia umowy ponosi

§12

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowane będą przepisy Kodeksu cywilnego.

§13

Umowa zostaje sporządzona w jednobrzmiących egzemplarzach, po dla

każdej ze stron.

Wynajmujący Najemca

 

 


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.