List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Umowa najmu ruchomości

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI

zawarta w dniu w pomiędzy , zamiesz­kałym w legitymującym się dowodem osobistym

nr , zwanym w dalszym postanowieniach niniejszej umowy .Wynajmującym",

a zamieszkałym w legity­
mującym się dowodem osobistym nr zwanym w dalszych postanowieniach ni­
niejszej umowy „Najemcą", następującej treści:

§1

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem o następujących cechach

identyfikacyjnych

§2


Wynajmujący oddaje Najemcy w najem wymieniony/ą w § 1.

§3

Najemca będzie płacić Wynajmującemu czynsz w kwocie złotych (słownie:

) w terminie

§4


Najemca zobowiązuje się używać wynajęty/ą w sposób należyty, nie powo dując uszkodzenia lub zniszczenia.

§5

Nakłady połączone ze zwykłym używaniem wynajętego/wynajętej

obciążają Najemcę. Najemca ponosi koszty napraw wynajętego/wynajętej

jeżeli potrzeba takich napraw wynika z przyczyn po stronie Najemcy.

§6

Najemca nie może oddać wynajętego/wynajętej wpodnajem

lub do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie.

§7


Najemca nie może dokonywać zmian w wynajętym/wynajętej bez zgody Wy­najmującego wyrażonej na piśmie.

§8


Umowa zostaje zawarta na (np. tydzień, miesiąc). Każda ze stron może ją wy­powiedzieć z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Strony mogą rozwiązać

umowę w każdym czasie za obopólnym porozumieniem.

§9


1. Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Najemca będzie zalegać z zapłatą czynszu za okres albo będzie

używać wynajętego/wynajętej w sposób sprzeczny z przeznaczeniem, na­
rażać na utratę lub uszkodzenie albo też dopuści się naruszenia innych postanowień niniej­szej umowy.
2. W przypadku rozwiązania przez Wynajmującego umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1.

Najemca zobowiązany jest zwrócić wynajęty/ wynajętą Wynajmującemu

w terminie przez niego wyznaczonym w stanie niepogorszonym.

§10

Zmiany postanowień niniejszej umowy lub jej uzupełnienia dokonywane będą na piśmie w formie aneksów podpisanych przez Najemcę i Wynajmującego.

11§

U W sprawach niniejszą umową nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywil­nego.

§12


Koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi (np. Najemca).

§13

Umowę sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, po

dla każdej ze stron.

Wynajmujący Najemca

 

 


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.