List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Umowa podnajmu lokalu


UMOWA PODNAJMU LOKALU

zawarta w dniu w pomiędzy

zamieszkałym w legitymującym się dowodem osobistym nr

, zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej umowy „Podnajmującym",

a zamieszkałym w , legitymującym się dowodem

osobistym nr zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej umowy „Pod-

najemcą", następującej treści:

§1


Podnajmujący oświadcza, że na podstawie decyzji jest najemcą lokalu po­
łożonego w oraz że wymieniona wyżej decyzja (o przydziale lokalu albo

umowa najmu) nie zawiera zakazu podnajmowania wymienionego lokalu, a nadto uzyskał zgodę wynajmującego na oddanie lokalu (albo jego części) w podnajem.

§2

Podnajmujący oddaje w podnajem Podnajemcy w lokalu wymienionym w§l

pomieszczenia (np. pokoje) o łącznej powierzchni m2.

§3

Podnajmujący zobowiązuje się zapewnić Podnajemcy możliwość korzystania z (np.

kuchni, urządzeń sanitarnych) w sposób uzgodniony między stronami.

§4


Podnajemca będzie wykorzystywał podnajęty lokal w celu

§5


Podnajmujący wyda Podnajemcy lokal w dniu

§6

Podnajemca będzie płacić Podnajmującemu czynsz w kwocie złotych (słownie:

) miesięcznie z góry do dnia każdego miesiąca.

§7

 Podnajemca nie może bez zgody Podnajmującego dokonywać zmian w podnajętym lokalu.

§8


Umowa niniejsza została zawarta na okres Każda ze stron może ją wypowiedzieć z za­
chowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec (np. miesiąca).

Strony mogą niniejszą umowę rozwiązać w każdym czasie za obopólnym porozumieniem.

§9


Podnajmujący ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia,
jeżeli Podnajemca będzie zalegać z zapłatą czynszu za okres miesięcy lub dopu­
ści się naruszenia postanowień umowy.

§10

W przypadku rozwiązania umowy w sytuacji przewidzianej w § 9 niniejszej umowy Podnajmujący wyznaczy Podnajemcy termin opuszczenia podnajętego lokalu.

§11

Zmiany postanowień niniejszej umowy lub jej uzupełnienia będą pod rygorem nieważności dokonywane na piśmie w formie aneksów podpisywanych przez Podnajmującego i Podnajemcę.

§12

Koszty związane z zawarciem niniejszej umowy, w tym opłatę skarbową, ponosi

(np. Podnajemca).

§13

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa lokalowego i Kodeksu cywilnego.

§14

Umowę sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, po dla każdej ze

stron.

Podnajmujący

Podnajemca


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.