List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Umowa pożyczki

UMOWA POŻYCZKI

W dniu w pomiędzy

zam , legitymującym się , zwanym w dalszej części

umowy „Pożyczkodawcą", a ,. zam

legitymującym się zwanym w dal­
szej treści umowy „Pożyczkobiorcą", została zawarta umowa następującej treści:

§1

Przedmiotem umowy jest udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie wynoszącej złotych

(słownie: ).

§2

Pożyczkobiorca przyjmuje pożyczkę i potwierdza jej odbiór w kwocie złotych

(słownie: ) przez podpisanie umowy.

§3

1.Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić do rąk Pożyczkodawcy pełną kwotę pożyczki w terminie do dnia

2.Pożyczkobiorca zapłaci odsetki ustawowe za okres od dnia podpisania umowy do dnia zwrotu pożyczki w dniu spłaty pożyczki.

§4


Niedokonanie zwrotu pożyczki w ustalonym terminie zobowiązuje Pożyczkobiorcę do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości złotych.

§5

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§6

Umowa została sporządzona w egzemplarzach, po

dla każdej ze stron.

Pożyczkodawca

Pożyczkobiorca


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.