List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Umowa przechowania

UMOWA PRZECHOWANIA

zawarta w dniu w pomiędzy z sie­dzibą w w którego imieniu działają: zwanym w tre­ści umowy „Składającym", a z siedzibą ww którego imieniu działają:

zwanym w treści umowy „Przechowawcą".

§1


Przechowawca zobowiązuje się przyjąć na przechowanie następujące towary:

do magazynu w przy ul

§2

 1. Składający zobowiązuje się przekazywać do przechowania towary w następujący sposób:

a)Opakowania towarów powinny spełniać następujące wymogi:

b)Każda partia towarów przekazywana do przechowania powinna być zaopatrzona w następujące dokumenty:

§3

Przechowawca wyda Składającemu dowód składowy na każdą przyjętą na przechowanie partię towaru.

§4


Składający zobowiązuje się zawiadamiać Przechowawcę o zamiarze przekazania towarów na
przechowanie bądź ich odebrania przynajmniej z -dniowym wyprzedzeniem.

§5


Przechowawca zarezerwuje na potrzeby Składającego powierzchnię magazynową m2.

§6

Składający zobowiązuje się płacić Przechowawcy wynagrodzenie, które będzie obliczane w następujący sposób:

Wynagrodzenie będzie płatne w terminie w następującej formie

§7

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§8


Umowa została zawarta na okres od do

§9


Wcześniejsze rozwiązanie może nastąpić za miesięcznym wypowiedzeniem, dokona­nym przez którąkolwiek ze stron, na piśmie.

§10

 l mowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Przechowawca           Składający


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.