List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Umowa przedwstępnej sprzedaży

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

zawarta w dniu w

pomiędzy zamieszkałym

w legitymującym się dowodem osobistym nr

zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej umowy „Sprzedawcą", a

zamieszkałym w , legitymującym się

dowodem osobistym nr , zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej umowy „Kupującym", następującej treści:

§1


Przedmiotem umowy jest

§2

Strony zobowiązują się do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu wymienionego w§l

do dnia za cenę złotych (słownie: ).

§3


Kupujący wręcza Sprzedawcy zadatek na poczet ceny określonej w § 2 umowy w wysokości
złotych (słownie: ).

§4

W razie niewykonania umowy przez Kupującego Sprzedawca może bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy i otrzymany od Kupującego zadatek zatrzymać.

§5


W razie niewykonania umowy przez  Sprzedawcę zwróci on Kupującemu zadatek w wysokości złotych (słownie: ).

§6

Sprzedawca oświadcza, że zbywany przez niego, wymieniony w § 1 jest

wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich.

§7

Sprzedawca oświadcza, że Kupujący wpłacił kwotę określoną w § 3 niniejszej umowy tytułem zadatku i odbiór jej kwituje.

§8

Kupujący oświadcza, że pozostałą kwotę określoną w § 2 niniejszej umowy, po odliczeniu zadatku, uiści Sprzedającemu w dniu zawarcia umowy określonej w § 2.

§9

 Koszty niniejszej umowy oraz koszty związane z zawarciem umowy określonej w § 2 ponosi

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§11

Umowę sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, po .

dla każdej ze stron.

Sprzedawca

Kupujący


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.