List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Umowa przedwstepna sprzedaży nieruchomości

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

zawarta dnia w pomiędzy:

1 zamieszkałym w przy ul ,

legitymującym się dowodem osobistym zwanym w treści umowy „Sprze­dawcą", a

2 , zamieszkałym w. przy ul ,

legitymującym się dowodem osobistym zwanym w treści umowy „Kupującym".

§1

Przedmiotem umowy jest nieruchomość położona w przy ul ,

dla której prowadzona jest księga wieczysta nr

§2

Strony zobowiązują się do zawarcia właściwej umowy sprzedaży nieruchomości określonej

w § 1, w formie aktu notarialnego, w terminie do dnia za cenę

otych (słownie: ).

§3


Kupujący wręcza Sprzedawcy zadatek na poczet sumy określonej w § 2 umowy w kwocie
złotych (słownie: ).

§4

 W razie niewykonania umowy przez Kupującego Sprzedawca może bez wyznaczenia dodatko­wego terminu odstąpić od umowy i otrzymany od Kupującego zadatek zachować.

§5

W sytuacji niewykonania umowy przez Sprzedawcę zwróci on Kupującemu zadatek w podwójnej wysokości.

§6

Sprzedawca oświadcza, że zbywana przez niego nieruchomość, opisana w § 1, jest wolna od wszelkich obciążeń finansowych i praw osób trzecich.

§7

 Sprzedawca oświadcza, że Kupujący wpłacił kwotę określoną w § 3 umowy tytułem zadatku, i odbiór jej kwituje.

§8

 Kupujący oświadcza, że pozostałą kwotę określoną w § 2, po odliczeniu zadatku, wpłaci Sprzedającemu w dniu zawarcia właściwej umowy.

§9

 Koszty umowy oraz koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości ponosi Kupujący.

§10

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§11

 Wszelkie ewentualne spory między stronami podlegają rozstrzygnięciu przez sąd rejonowy.

§12

 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedawca Kupujący


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.