List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Umowa sprzedaży

UMOWA SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu w pomiędzy

z siedzibą w przy ul , zwanym w dalszym

ciągu „Sprzedawcą", w którego imieniu działają ,

a z siedzibą w

przy ul , zwanym w dalszym ciągu „Kupującym",

w którego imieniu działają

o następującej treści:

§1


Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa

określenie rodzaju towaru, jego symbolu i ilości

§2


Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru określonego w § 1 w terminie

§3

 Wydanie towaru następować będzie w magazynie Sprzedawcy* - magazynie Kupującego -

przez wysianie

pod adresem

§4


Kupujący zobowiązuje się zapłacić za towar cenę obliczoną na podstawie przedstawionej kal­kulacji w kwocie po zł

za

Cena obowiązuje franco - loco*

§5

Cena określona w § 4 umowy może wzrosnąć wskutek niezależnego od Sprzedawcy wzrostu jej elementów kalkulacyjnych, w szczególności takich jak energia, surowce i materiały niezbędne do wytworzenia gotowych wyrobów objętych umową.

Jeżeli ustalona w § 4 cena wzrośnie wskutek okoliczności, o których mowa wyżej, nie więcej niż 20%, Kupujący jest zobowiązany zapłacić tę cenę.

Jeżeli ustalona w § 4 umowy cena wzrośnie, wskutek okoliczności, o których mowa wyżej, ponad 20%, Sprzedawca powinien niezwłocznie powiadomić o tym Kupującego. Jeżeli Kupujący nie godzi się na zapłatę tej podwyższonej ceny, może odstąpić od umowy.

Jeżeli Kupujący, powiadomiony o przekroczeniu limitu ceny o ponad 20%, nie odstąpi od umowy w ciągu 5 dni od otrzymania informacji o podwyższeniu ceny, jest zobowiązany zapłacić tę cenę.

§6


W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony stosować będą kary umowne w wysokości

§7

 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§8

 Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

 Spory wynikłe z niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez sąd polubowny, powołany przez strony.

§10

 Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedawca Kupujący


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.