List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Umowa sprzedaży ratalnej

UMOWA SPRZEDAŻY RATALNEJ

zawarta w dniu w pomiędzy z siedzibą

w reprezentowanym przez , zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej umowy „Sprzedawcą", a

zamieszkałym w , legitymującym się dowodem osobistym nr ,

zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej umowy „Kupującym", następującej treści:

§1


Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa

§2


Sprzedawca zobowiązuje się wydać Kupującemu towar wymieniony w§ 1 w terminie

§3


Strony ustaliły wartość towaru wymienionego w § 1 na kwotę zł (słownie: ).

§4

Kupujący zobowiązuje się zapłacić kwotę zł (słownie: )

w dniu wydania przez Sprzedawcę towaru wymienionego w § 1, a pozostałą część ceny w miesięcznych ratach po zł (słownie: ).

§ 5


Kupujący zobowiązuje się wpłacić Sprzedającemu miesięczne raty w wysokości określonej w § 4 do dnia każdego miesiąca, poczynając od następnego miesiąca po wydaniu towaru, tj. od

§6

 W razie zwłoki z zapłatą należnej miesięcznej raty nieprzekraczającej jednego miesiąca Kupujący zobowiązuje się zapłacić wraz z opóźnioną ratą karę umowną w wysokości....% tej raty.

§7

 W razie zwłoki Kupującego z zapłatą dwóch rat cała niespłacona część ceny określonej w § 3 staje się wymagalna i Kupujący jest zobowiązany zapłacić ją nie później niż w ciągu dni

od wezwania przez Sprzedającego.

§8

 Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

Umowa została sporządzona w. jednobrzmiących egzemplarzach, po dla każdej ze

stron.

Sprzedawca

Kupujący


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.