List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Umowa sprzedaży z odroczeniem terminu płatności

UMOWA SPRZEDAŻY

z odroczeniem terminu płatności

Zawarta w dniu pomiędzy z siedzibą w

przy ul reprezentowanym przez

nr PESEL zwanym dalej „Sprzedającym", a

z siedzibą w przy ul , reprezentowanym przez nr PESEL , zwanym dalej „Kupującym".

§1


Przedmiotem sprzedaży jest

§2

 Sprzedaż przedmiotu określonego w § 1 jest dokonywana z odroczonym terminem płatności oraz świadczeniem przez Kupującego zapłaty częściowo, w terminie ustalonym niniejszą umową.

§3

Należność Sprzedającego z tytułu sprzedaży przedmiotu, o który mowa w § 1, wynosi

złotych (słownie: zł); należność z tytułu odroczenia płatności w czasie określonym

niniejszą umową stanowi kwotę równą iloczynowi kwoty rat oraz aktualnej stopy kredytu refinansowego NBP, pomnożonej przez współczynnik , płaconej co 2 miesiące; opłata manipulacyjna Sprzedającego wynosi złotych (słownie: ).

§4

1. W dniu umowy Kupujący uiści pierwszą wpłatę w wysokości:

a)25% wartości przedmiotu sprzedaży w kwocie złotych (słownie: zł),

b)10% wartości przedmiotu sprzedaży jako jednorazową opłatę manipulacyjną w wysokości złotych (słownie: ).

2.Kolejne raty płatne będą co 2 miesiące do 24. dnia danego miesiąca przez okres 1 roku, poczynając od dnia do dnia tj. do dnia zakończenia umowy.

3.Powyższe daty oznaczają dni faktycznego wpływu rat na rachunek Sprzedającego.

4.Raty, o których mowa w pkt. 2., składają się z:

a)spłaty wartości przedmiotu sprzedaży w wysokości złotych (słownie: ),

b)opłaty odsetkowej, stanowiącej kwotę równą iloczynowi niespłaconej wartości przedmiotu sprzedaży i stopy kredytu refinansowego NBP, pomnożonej przez współczynnik

5. Kupujący dokonuje płatności przelewem na rachunek Sprzedającego w Banku

nr

§5


Wydanie przedmiotu określonego w § 1 wraz z kompletem dokumentów nastąpiło w dniu
po przedstawieniu przez Kupującego przedstawicielowi Sprzedającego dowodu wpłaty pierwszej płatności określonej w § 4 ust. 1.

§6

1.Z chwilą wydania rzeczy Kupującemu przechodzą na niego wszystkie ciężary, koszty oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu sprzedaży.

2.Utrata bądź zniszczenie przedmiotu umowy nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ustalonej ceny.

§7

Kupujący wystawia na imię Sprzedającego weksel własny „in blanco", który Sprzedający ma prawo wypełnić w razie niewykonania przez Kupującego niniejszej umowy na kwotę odpowiadającą wielkości długu oraz opatrzyć datą płatności. Po wykonaniu umowy weksel zostanie zwrócony Kupującemu.

§8

Zwłoka w zapłacie poszczególnych rat należności i innych opłat zobowiązuje Kupującego do zapłaty należności w wysokości ustawowej. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty odsetek ra­zem z zaległą należnością.

§9

1.Każda zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, aneksu do umowy podpisanej przez obie strony.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3.Wszystkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

§10

 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla Kupującego - Sprzedającego.

Kupujący Sprzedający


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.