List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Umowa ugody

UMOWA UGODY

W dniu w pomiędzy reprezentowanym przez , zwanym dalej „Firmą", a z siedzibą w reprezentowanym przez zwanym dalej

-Spółką".

W celu uchylenia sporu, jaki powstał w związku z niezapłaceniem przez Spółkę należności

w kwocie złotych za towar dostarczony przez Firmę , strony zawierają ugodę następującej treści:

§1

1. Firma wyraża zgodę na rozłożenie wymienionej na wstępie należności na raty po

złotych każda, płatnych miesięcznie, do dnia każdego miesiąca kalendarzowego, poczynając od

2. Niezależnie od rat, o których mowa w ust. 1., Spółka uiści Firmie w terminie do kwotę złotych, stanowiącą równowartość skapitalizowanych odsetek od wymienionej na

wstępie należności, naliczonych od dnia jej wymagalności do dnia zawarcia niniejszej umowy.

§2

1.Spółka zobowiązuje się do zapłaty kwot, o których mowa w § 1, bez dodatkowych wezwań.

2.W przypadku zalegania przez Spółkę z zapłatą którejkolwiek z rat przez okres dłuższy niż , cala niespłacona dotychczas kwota należności, o których mowa w § 1, staje się na­tychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia do dnia zapłaty.

§3


W celu zabezpieczenia wierzytelności Firmy, o których mowa w § 1, Spółka wystawia i przekazuje weksel

§4

 W sprawach nieuregulowanych niniejszą ugodą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywil­nego.

§5


Ugodę sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, po dla każdej ze stron.

Firma

Spółka


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.