List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Umowa użeczenia

UMOWA UŻYCZENIA

zawarta w dniu w pomiędzy .zamieszkałym

jako Użyczającym a z siedzibą w reprezentowanym przez jako Biorącym.

§1


Użyczający użycza i daje w bezpłatne używanie Biorącemu

§2

Biorący potwierdza odbiór przedmiotu użyczenia określonego w § 1 niniejszej umowy.

§3


Biorący zobowiązuje się do zwrotu wziętej w używanie rzeczy w terminie do dnia bez wezwań i w stanie niepogorszonym.

§4

 Użyczający oświadcza, że przedmiot użyczenia jest zdatny do użytku.

§5

 Biorący w użyczenie oświadcza, że przedmiotu użyczenia będzie używał zgodnie z jego prze­znaczeniem i nie będzie oddawał go w używanie ani w najem osobie trzeciej.

§6

Ewentualnych napraw w czasie trwania umowy dokona Biorący na własny koszt.

§7

Wszelkie koszty związane z korzystaniem z przedmiotu użyczenia poniesie Biorący.

§8

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywil­nego.

§9

 Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Użyczający                                                               Biorący


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.