List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Umowa zastawu

UMOWA ZASTAWU

W dniu w pomiędzy z siedzibą

w reprezentowanym przez , zwanym w treści umowy

..Zastawcą", a z siedzibą w , reprezentowanym przez , zwanym w treści umowy „Zastawnikiem", została zawarta umowa następującej treści.

§1


W celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnej Zastawnika w kwocie złotych powsta
łej z tytułu

Zastawca zobowiązuje się ustanowić na rzecz Zastawnika zastaw na , który to przedmiot zastawu jest jego własnością.

§2

Zastawca wydaje Zastawnikowi przedmiot zastawu w dniu zawarcia niniejszej umowy, co Zastawnik kwituje podpisem pod umową.

§3

Zastawnik będzie przechowywał przedmiot zastawu w i zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia go przed zniszczeniem i dostępem osób trzecich.

Zastawnik nie może oddawać przedmiotu zastawu osobom trzecim do przechowywania bądź użyczać go lub oddawać do odpłatnego korzystania.

§4

Zastaw wygasa z dniem pełnego zaspokojenia wierzytelności Zastawnika, o której mowa w § 1.

Zastawnik wyda Zastawcy przedmiot zastawu w ciągu dni od wygaśnięcia zastawu.

§5

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§6


Umowę sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, po dla każdej strony.

Zastawca

Zastawiający


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.